Om JIPF

Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) bildades 1982 efter den israeliska arméns inmarsch i Libanon.

Föreningens syfte är att arbeta för en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier, grundad på nationellt självbestämmande och självständighet för båda folken. Föreningen har sedan grundandet arbetat för att Israel ska erkänna PLO som det palestinska folkets representant och att Israel drar sig tillbaka från områden ockuperade sedan 1967. Under den första halvan av 1990-talet gick utvecklingen i fredsprocessen i många avseenden i den riktning vi i JIPF hoppades på. Efter mordet på Yitzak Rabin 1995 har dock processen varit fylld av många bakslag. Förhandlingar, avtal och förhoppningar om en varaktig fred har avlösts av krigshandlingar, terror och pessimism i ett upprepat mönster. De senaste månadernas utveckling har på ett dramatiskt sätt visat hur bräcklig situationen är och vikten av att reella förhandlingar återupptas. Enligt JIPF:s uppfattning finns det inget annat alternativ än fortsatta förhandlingar ledande till en bestående fred mellan israeler och palestinier och också mellan Israel och Syrien. Endast en palestinsk stat vid sidan om Israel är på lång sikt lösningen för en fredlig utveckling i vilken också Israels säkerhet garanteras. JIPF:s politiska program återspeglar den dynamiska händelseutvecklingen och är under kontinuerlig diskussion.

JIPF:s Handlingsprogram
Politiskt program

1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.

2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.

3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.

4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska avvecklas.

5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen om rätt till  
    återvändandet eller ekonomisk kompensation.

6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas genom
    förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska motståndsaktiviteter
    eller försvarsåtgärder.

7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.

8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

Verksamhetsprogram
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:


1. Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska läget i
    Mellanöstern.

2. Påverka den allmänna opinionen i Sverige.

3. Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.

4. Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av rasism.

5. Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia, kultur,
    filosofi, etik med mera.

6. Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige


Vår syn på arbetet med BDS (bojkott, avinvesteringar och sanktioner) kan du läsa om här»

 

JIPF arbetar genom medlemsmöten, öppna möten och studiecirklar. Vidare arrangerar JIPF offentliga debatter, seminarier och andra sociala aktiviteter. Bland JIPF:s politiska programpunkter under åren kan nämnas möten med framstående israeliska fredsaktivister, med medlemmar i Knesset, med Israels ambassadör och med PLOs representant i Sverige. Genom publikationer och debattinlägg deltar JIPF som förening eller genom enskilda medlemmar i den pågående debatten om fred i Mellanöstern. JIPF har återkommande program om judisk historia, filosofi och kultur och har också arrangerat flera musikaftnar med kända judiska artister. I föreningens verksamhet förekommer också program om palestinsk historia och kultur. JIPF har utvecklat ett eget sätt att fira judiska helgdagar där fredsfrågan betonas i ceremonierna. Vid våra alternativa sederaftnar och chanukafester deltar både vuxna och barn. Föreningen samarbetar vid återkommande tillfällen med judiska, palestinska och andra organisationer och föreningar beträffande arrangemang av program och för gemensamma uttalanden.
Var och en som stöder föreningens övergripande målsättning och som betraktar sig själv som jude har rätt att bli medlem i föreningen.

Kontakt med JIPF: redaktionen@jipf.nu

Gåvor tas tacksamt emot på Plusgiro 475 29 17-7